Header Ads

Zalla comienza los trámites para la reversión de la parcela cedida para la construcción del Centro de Especialidades


Zallako Udalak ofizialki eskatuko dizkio Osakidetzari bere garaian Espezialitateen Zentroa eraikitzeko doan laga zizkion lursailak lehengoratzeko, martxoaren 5ean eginiko osoko bilkuran onetsitakoari jarraikiz. Neurriari heldu zaio Eusko Jaurlaritzak, URAren eta Osakidetzaren bitartez, eraikina han ezin izango dela eraiki iragarri ondoren, esparru akordioan jasotako obra hidraulikoak gauzatu badira ere. “Horrenbestez, ulertzen da guztion interesa dela lursail hori beste udal-beharrizanen baterako erabiltzea” adierazi du Javi Portillo alkateak.

El Ayuntamiento de Zalla ha pedido oficialmente a Osakidetza, tal y como se aprobaba en el pleno celebrado el 5 de marzo, la reversión de los terrenos que en su día le cedieron gratuitamente para la construcción del Centro de Especialidades. La medida llega tras el anuncio del Gobierno Vasco, a través de URA y Osakidetza, de que no se podrá construir ahí el edificio, aun a pesar de la ejecución de las obras hidráulicas recogidas en el Acuerdo Marco. "Por tanto, se entiende que es de interés general el utilizar esa parcela para cubrir otra necesidad municipal”, apunta el alcalde Javi  Portillo. 

EUSKERAZ:
Zallako Udalak ofizialki eskatuko dizkio Osakidetzari bere garaian Espezialitateen Zentroa eraikitzeko doan laga zizkion lursailak lehengoratzeko, martxoaren 5ean eginiko osoko bilkuran onetsitakoari jarraikiz. Neurriari heldu zaio Eusko Jaurlaritzak, URAren eta Osakidetzaren bitartez, eraikina han ezin izango dela eraiki iragarri ondoren, esparru akordioan jasotako obra hidraulikoak gauzatu badira ere. “Horrenbestez, ulertzen da guztion interesa dela lursail hori beste udal-beharrizanen baterako erabiltzea” adierazi du Javi Portillo alkateak.

Osakidetzari igorritako idazkian azaltzen da lursaila lehengoratzeak ez duela zertan eragozpenik ekarri eskualde honek horrenbeste behar duen zentroa eraikitzeko. Hala, Udalak erakundeen arteko lankidetzaren aldeko apustua egiten jarraituko du. “Lursailari emango zaion udal erabilerak ez du eragotziko bertan urbanizatzea eta berau erabili ahal izatea Espezialitateen Zentroa egiteko, jarduketa horri bideragarritasuna emateko eskumenak dituzten Udalaz gaindiko erakundeek beste une batean bideragarria ikusten badute” zehaztu du Portillok.

Udalbatzak errepikatu du Udalaren Bulego Teknikoak beste bost kokapen aztertu dituela. “Udalak, uholdeak izateko arazoa azaleratu zenean, berehala eskaini zuen uholdeak jasan ezin dituen lursail bat, Osakidetzak jada egindako inbertsioa aprobetxatzeko. Lursail hori 2012ko uztailean eskaini zen, eta hori zen hirigintza aldetik azkarren kudea zitekeena, aurreikusita zegoen inbertsioaren epeak galdu gabe, baina ez da Udalak kontuan hartutako bakarra. Are gehiago, uholdeak jasan ezin dituzten eta bideragarriak diren beste bost kokapen ditugu” azaldu zuen Portillok osoko bilkuran. Zinegotzi sozialista Josu Montalbánek eskatu zuen kokapenen artean lehentasunaren araberako hurrenkera bat ezartzeko, hain zuzen ere, horietako zein den egokiena zehaztu eta URAren esku ez uzteko; izan ere, “litekeena da Zallakoak garenok ezagutzea ondoen leku horiek” azpimarratu zuen.

EAJ-PNV, bestalde, izapide horiek abiaraztearen aurka agertu zen; euren aburuz, gobernu taldeak inprobisazioz jokatzearen ondorio dira. “Jarraitzen dugu etorkizunean Zentroa hasiera batean aurreikusi zen lursailean eraikitzearen aldeko apustua egiten. Lehengoratzeak kokapen horri behin betiko uko egitea ekarriko luke” adierazi zuen taldeko bozeramaile Esther Lasak. Hala ere, alkateak gogorarazi zuen URAren txostenak argi uzten duela behin betiko baztertzen duela Carmengo lursaila: “bai administrazio hidraulikoek (URAgentzia eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa), bai Osakidetzak hainbat alditan egiaztatu digute Charco zubia aldatuta ere (babesteko obra hidraulikoa, URAgentzia jada idazten ari dena) ezingo litzatekeela erabili horrenbeste irrikatzen dugun eskualdeko Espezialitateen Zentroa eraikitzeko aurreikusita zegoen lursaila”.

Azkenik, Osakidetzari helarazi zaion idazkian beste behin gogorarazten da "gure udalerriak bere gain hartzen jarraitzen duela Udalaren titulartasunekoak diren hiru eraikinei eusteko beharrezkoak diren gastuetako batzuk. Eraikin horiek Osakidetzak Zallan ematen dituen zerbitzuak hartzen ditu, eta horietan eskualde osoko eta mugan dauden beste hiru probintzietako gaixoak artatzen dira”.

CASTELLANO:
El Ayuntamiento de Zalla ha pedido oficialmente a Osakidetza, tal y como se aprobaba en el pleno celebrado el 5 de marzo, la reversión de los terrenos que en su día le cedieron gratuitamente para la construcción del Centro de Especialidades. La medida llega tras el anuncio del Gobierno Vasco, a través de URA y Osakidetza, de que no se podrá construir ahí el edificio, aun a pesar de la ejecución de las obras hidráulicas recogidas en el Acuerdo Marco. "Por tanto, se entiende que es de interés general el utilizar esa parcela para cubrir otra necesidad municipal”, apunta el alcalde Javi  Portillo.

En el escrito remitido a Osakidetza se explica que la restitución de la parcela no debe suponer un impedimento para la construcción del Centro que tanto necesita esta comarca y que el Consistorio seguirá apostando por la colaboración entre instituciones. “El uso municipal que va a darse a la parcela no inhabilitará su urbanización y empleo para albergar el Centro de Especialidades en caso de que las instituciones supramunicipales con competencias para dar viabilidad a esta operación lo vean factible en otro momento” matiza Portillo. 

La Corporación insiste en que existen otras cinco ubicaciones estudiadas por la Oficina Técnica municipal. “El Ayuntamiento, cuando afloró el problema de la inundabilidad, ofreció inmediatamente una parcela no inundable  para aprovechar la inversión ya realizada por Osakidetza. Esa parcela, ofrecida en julio de 2012, era la que más rápidamente podía gestionarse urbanísticamente sin perder plazos en la inversión que había prevista, pero no la única considerada desde el Consistorio. De hecho, disponemos de otras cinco ubicaciones no inundables y factibles” aclaraba Portillo durante el Pleno. El concejal socialista, Josu Montalbán, instaba a establecer un orden de prioridad entre los emplazamientos para definir cuál de ellos es el más adecuado y no dejarlo en manos de URA porque “probablemente quienes mejor conozcamos esos lugares seamos las personas de Zalla”, matizaba.

EAJ-PNV, por su parte, se mostró en contra de la iniciación de estos trámites que, denuncian, son fruto de la improvisación del equipo de gobierno. "Seguimos apostando para que en un futuro el Centro se pueda construir en la parcela en la que se había previsto. Esta reversión supondría renunciar definitivamente a esta ubicación", señalaba la portavoz del grupo Esther Lasa. Sin embargo, el alcalde recordaba que el informe de URA deja claro que descarta definitivamente la parcela del Carmen, “tanto las administraciones hidráulicas (URAgentzia y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico) como Osakidetza nos han confirmado en varias ocasiones que ni siquiera la sustitución del puente del Charco (obra hidráulica de defensa en cuya redacción ya está trabajando URAgentzia) va a permitir el uso de la parcela en que estaba prevista la construcción del ansiado Centro de Especialidades comarcal”.

Por último, en el escrito que se ha hecho llegar a Osakidetza se recuerda una vez más que “nuestro municipio sigue soportando parte de los gastos necesarios para mantener los tres edificios de titularidad municipal que albergan servicios de Osakidetza en Zalla y en los que se atiende a pacientes de toda la comarca y de otras tres provincias limítrofes”.


No hay comentarios