Header Ads

Udalak salbuespenezko laguntzak onartu ditu, uholdeek eragindako kalteak leuntzeko // El Ayuntamiento aprueba ayudas excepcionales para paliar parcialmente los daños económicos provocados por las inundacionesZallako Udalak, otsailaren 27 honetan egindako osoko bilkuran, onartu egin ditu, Zalla Bai, EAJ/PNV eta EH Bildu taldeen aldeko botoekin, ezohiko laguntzen deialdia araupetzeko oinarriak, joan den urtarrilaren 30eko eta 31ko uholdeek eragindako kalteen ondore ekonomikoak zati batean arintzeko.

El Ayuntamiento de Zalla, en el pleno celebrado este viernes 27 de febrero, ha aprobado -con los votos a favor de Zalla Bai, EAJ-PNV y EH Bildu- las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas excepcionales para paliar parcialmente los efectos económicos derivados de los daños ocasionados por las inundaciones de los pasados 30 y 31 de enero. 
Zallako Udalak, otsailaren 27 honetan egindako osoko bilkuran, onartu egin ditu, Zalla Bai, EAJ/PNV eta EH Bildu taldeen aldeko botoekin, ezohiko laguntzen deialdia araupetzeko oinarriak, joan den urtarrilaren 30eko eta 31ko uholdeek eragindako kalteen ondore ekonomikoak zati batean arintzeko.

Deialdi horren helburua da betekizunak, betebeharrak eta prozedurak ezartzea, laguntzak emateko aldez aurretik beste erakunde publiko edo pribatuek estali gabeko guztitik eratorritako gastuak ordaintzeko. Halaber, laguntza ekonomiko horiek kalte-ordain osoa jaso ez den kasuetarako erabiliko dira. Horiek horrela, Zallako Udalak 30.000 €-ko hasiera bateko aurrekontua esleituko du.

Oinarrietan zehaztutakoaren arabera, hainbat kolektibok jaso ditzakete laguntza horiek: 10 langile baino gutxiago dituzten saltokietako titularrek; aseguru bat kontratatuta izan arren etxebizitza, garajea, lokalak edo ezohiko etxebizitzak hondatu zaizkien partikularrek; asegururik ez duten eta euren ohiko etxebizitza edo garajeak, lokalak edo ezohiko etxebizitza hondatu zaizkien partikularrek; eta beste leku batera joan behar izan duten familiek.

Diru-laguntza hauek jaso nahi dituzten pertsonek 4 hilabeteko epea izango dute eskabidea aurkezteko, oinarriok argitaratzen direnetik aurrera zenbatzen hasita. Beharrezko dokumentazio guztia (egindako konponketen fakturak; ordainagiriak; Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren ziurtagiria, kaltetuak jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa jasotzen duena; eta abar) Herritarren Arreta Zerbitzuan (HAZ) aurkeztu beharko da. Eskabideak aurkezteko epea amaituta, gehienez ere hilabeteko epea ezarri da eskabide guztiak aztertu eta baloratzeko.

Aipatzekoa da deialdi honetan emandako laguntzak bateragarriak direla xede berbererako beste erakunde publiko edo pribatuetatik lortutako bestelako laguntza, diru-laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin.

Beste alde batetik, aparteko laguntza horiez gain, Zallako Udalak erabaki du bere eskumeneko zerga-neurriak hartzea. Zehazki, % 95erainoko hobaria ezarri du Eraikuntza eta Obren gaineko Zergan (EIOZ); orobat, % 95erainoko hobaria ezarri du Obrarako Lizentzia Tasan, uholdeen ondoren egin beharreko konponketa-lanetarako.


Udalaren zein beste organismo batzuen laguntzei buruzko informazio xehatua inundaciones.zalla.org webgunean dago.El Ayuntamiento de Zalla, en el pleno celebrado este viernes 27 de febrero, ha aprobado -con los votos a favor de Zalla Bai, EAJ-PNV y EH Bildu- las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas excepcionales para paliar parcialmente los efectos económicos derivados de los daños ocasionados por las inundaciones de los pasados 30 y 31 de enero. 

El objetivo de dicha convocatoria es establecer los requisitos, obligaciones y procedimientos para el otorgamiento de ayudas destinadas a la financiación de los gastos que la riada haya podido ocasionar en todo aquello que no haya sido cubierto previamente por otras instancias públicas o privadas, así como aquello que no haya sido cubierto en su totalidad. En este sentido, el Ayuntamiento de Zalla consignará un presupuesto inicial de 30.000€.

Según se detalla en las bases, varios son los colectivos que podrán beneficiarse de estas ayudas: titulares de establecimientos comerciales que cuenten con menos de 10 empleados/as; particulares que tengan contratado un seguro y hayan sufrido daños en su vivienda habitual o en garajes, locales o vivienda no habitual; particulares que no cuenten con un seguro y que hayan sufrido daños en su vivienda habitual o en garajes, locales o vivienda no habitual; y las familias que hayan tenido que ser realojadas.

Las personas interesadas en acogerse a esta subvenciones tendrán un plazo de 4 meses para presentar su solicitud, a contar desde la publicación de las bases. Toda la documentación necesarias (facturas de reparaciones realizadas, justificantes de pago, certificado del Consorcio de Compensación de Seguros en el que conste el importe de la subvención recibida por la persona damnificada, etc.) deberá presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se establece un plazo máximo de un mes para el estudio y valoración de todas ellas.

Cabe reseñar que las ayudas concedidas en esta convocatoria son compatibles con otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos obtenidos para la misma finalidad  de cualquier administración o entes públicos o privados.

Por otra parte, además de estas ayudas excepcionales, el Ayuntamiento de Zalla ha decidido también adoptar medidas fiscales de su competencia. En este sentido, se establece una bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) y una bonificación, también hasta el 95%, de la Tasa de Licencia de Obras para aquellas obras relacionadas con las reparaciones necesarias a realizar tras las inundaciones.

La información detallada sobre las ayudas tanto municipales como de otros organismos, se puede encontrar en la página web inundaciones.zalla.org No hay comentarios