Header Ads

Osoko bilkura asteazkenean, martxoak 4 / Sesión de pleno el miércoles 4 de marzo

Asteazkenean, martxoaren 4an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // Este miércoles 4 de marzo se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento. 

Orden del día:


1.- Onestea, bidezkoa bada, aurreko bilkuretako akten zirriborroak // Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores en borrador
2.- Jasotako gutunak // Correspondencia recibida
3.- Onestea, bidezkoa bada, Zallako 129 zenbakiko mendiko baso-aprobetxamenduen esleipena: 1. sorta (Mazuco parajea), 3. sorta (Torremonte 2) eta 5. sorta (Las Lagunas) // Aprobación, si procede, de la adjudicación de los aprovechamientos forestales en el monte Zalla nº 129 Lote 1 (Paraje Mazuco), Lote 3 (Torremonte 2) y Lote 5 (Las Lagunas)
4.- Onestea, bidezkoa bada, Zalla Udalerriko Urbanizazio Berriei buruzko Ordenantza // Aprobación, si procede, de la Ordenanza de Nuevas Urbanizaciones del Municipio de Zalla
5.- Kanonpeko lursailak esleitea // Adjudicación de terrenos a canon
6.- Onestea kanonpeko lursailen titulartasuna aldatzea eta kanonpeko lagapen baten zati bati baja ematea // Aprobación cambio de titularidad de terrenos a canon y baja parcial de una cesión a canon
7.- Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskaleko I epigrafeko 1 puntua aldatzea // Modificación punto número 1 epígrafe I Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal
8.- Adierazpena: Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna // Declaración 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer
9.- Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas

No hay comentarios